Shetlandpony Minishetty Hengst Zeichnung

Shetland Pony

Hengst

Portrait Zeichnung, A4

Technik: Kohle

Privatsammlung